Rijbewijs Blad 1

 


Retributie op het rijbewijs:

De retributie op het rijbewijs voor mensen met epilepsie wordt afgeschaft door Staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe.
Men moest jaarlijks/tweejaarlijks op de gemeente voor een verlenging van het rijbewijs gaan en hiervoor nog 11euro betalen ook. Dit vond men sociaal onrechtvaardig (eindelijk).  Daarom verdwijnt de retributie effectief na de zomer.  De verlenging blijft natuurlijk bestaan, vergis u niet.  Maar eindelijk is men op het goede pad.


Epilepsie en Rijbewijs

Epilepsie: een gevaar in het verkeer?

Een aanval van epilepsie gaat vaak gepaard met  een verlaagd bewustzijn of zelfs bewustzijnverlies.
Dit is de reden waarom epilepsie en autorijden niet samengaan.
De wetgever bepaalt dat  iedere aandoening die kan leiden tot plots bewustzijnsverlies of plots onvermogen een risico is.

Ook onderzoek toont aan dat het risico op een ongeval groter is bij mensen met epilepsie:
367 epilepsiepatiënten werden ondervraagd.
39% had ooit een aanval tijdens het rijden
68% van deze groep had ooit één of meer ongevallen daardoor.
            94% had matriële schade
            32% had zelf lichamelijke schade
            20% veroorzaakte schade bij anderen (matig tot ernstig)
(Berg A et al: ‘driving with adults with refractory localisation-related epilepsy’ Neurology 2000)

 

Nieuwe regels voor rijbewijs bij diabetes en epilepsie

Sinds 15 september 2010 gelden nieuwe medische minimumnormen voor autobestuurders met een oogaandoening, diabetes of epilepsie.
In principe moet iedere persoon met diabetes of epilepsie zijn rijbewijs binnen de 4 werkdagen na de diagnose inleveren en na voorleggen van een rijgeschiktheidsattest laten vervangen door een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur, dat periodiek vernieuwd dient te worden en waaraan op individuele basis voorwaarden gekoppeld kunnen zijn (b.v. diabeet wordt rijgeschikt bevonden op voorwaarde dat hij/zij niet alleen rijdt).

Bij een functionele beperking is steeds een advies van het CARA nodig (het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing, een onderdeel van het Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid, BIVV).

De wijzigingen hebben betrekking op de kandidaten voor een rijbewijs van groep 1 (personenauto’s en motors - categorieën A3, A, B, B+E of G) en op de kandidaten voor een rijbewijs van groep 2 (vrachtwagens en bussen – categorieën C, C+E, D of D+E en subcategorieën C1, C1+E, D1 of D1+E - vervoer in opdracht van een werkgever).

Epilepsie

Bij de rijgeschiktheidsbeoordeling wordt voortaan een duidelijk onderscheid gemaakt tussen kandidaten met epilepsie en kandidaten die een epileptische aanval hebben gehad (ongeacht ze al dan niet cerebrale chirurgie hebben ondergaan). Als algemene stelregel geldt dat iemand epilepsie heeft wanneer die binnen een periode van 5 jaar twee of meerdere niet uitgelokte epileptische aanvallen heeft gehad. Na vijf jaar aanvalsvrijheid kan een nieuwe aanval beschouwd worden als een eerste aanval.

In tegenstelling tot vroeger moet een arts gespecialiseerd in de neurologie of neuropsychiatrie, steeds het specifieke epilepsie syndroom en het (de) aanvalstype(n) bepalen, nodig om het risico op verdere aanvallen in te schatten. Bij andere oorzaken van bewustzijnsverlies of -daling houdt hij onder meer rekening met het risico op herhaling tijdens het rijden. Hij formuleert het advies m.b.t. de rijgeschiktheid en de geldigheidsduur ervan.
Zowel kandidaten met epilepsie als kandidaten die een epileptische aanval hebben gehad, worden in principe altijd als ‘niet rijgeschikt’ beschouwd. De wet voorziet echter heel wat situaties waarin kandidaten voor een rijbewijs van groep 1 of kandidaten voor een rijbewijs van groep 2 ‘wel rijgeschikt’ kunnen worden bevonden. Deze mogelijkheden zijn nu drastisch uitgebreid. Wie een rijbewijs van groep 1 aanvraagt, en slechts één aanval van epilepsie heeft gehad, kan bijvoorbeeld al rijgeschikt worden verklaard na een aanvalsvrije periode van minstens 6 maanden. Dit kan zelfs na een aanvalsvrije periode van minstens drie maanden indien het elektro-encefalogram geen epileptiforme tekens vertoont en de neurologische beeldvorming niet wijst op het bestaan van een epileptogene cerebrale pathologie.

Ook kandidaten voor een rijbewijs van groep 2 die een eenmalige niet uitgelokte aanval van epilepsie hebben gehad en reeds 5 jaar aanvalvrij zijn, kunnen rijgeschikt worden verklaard.
Vroeger kregen ze vanaf de eerste epilepsie-aanval een levenslang verbod. Daarnaast kan onder meer ook de kandidaat met epilepsie, ongeacht de vorm, rijgeschikt worden verklaard na een ononderbroken periode van minstens 10 jaar zonder aanvallen van welke vorm ook.

Kandidaten van een rijbewijs van groep 1 moeten onder regelmatig geneeskundig toezicht staan, voldoende inzicht hebben in de aandoening, blijk geven van strikte therapietrouw en de voorgeschreven medicamenteuze anti-epileptische behandeling nauwgezet volgen. Een uitgebreid neurologisch onderzoek laat tot een stabilisatie van de toestand besluiten.
Kandidaten voor een rijbewijs van groep 2 moeten dan weer aanvalsvrij gebleven zijn voor de vereiste periode en dit zonder anti-epileptische medicatie, onder regelmatig geneeskundig toezicht staan, voldoende inzicht hebben in de aandoening, het elektro-encefalogram mag geen epileptiforme afwijkingen vertonen, en de neurologische beeldvorming mag niet wijzen op het bestaan van een epileptogene cerebrale pathologie. In beide gevallen is steeds een gunstig neurologisch verslag vereist. Dit verslag geeft voor kandidaten van groep aan dat er geen aanwijzingen zijn dat het risico op een nieuwe aanval, bewustzijnsverlies; of -daling tijdens het rijden groter is dan 2 % per jaar.
In bijlage het KB. van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

zie website

 

 

Terug 

 

 

Blad 1